fbpx
Ústí nad Labem / Děčín
07:00-18:00

Telefon
730 915 393

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke „Smlouvě o zajištění úklidových služeb“

Společnosti ČEMBRAS – Lukáš Rutar

I. Výklad pojmů a užívaných zkratek

 • ČEMBRAS: Obchodní společnost Čembras – Lukáš Rutar, IČ 02877198, Děčínská 572/17, 40003 Ústí nad Labem, která je zároveň provozovatelem webových stránek www.cembras.cz, na nichž lze objednat úklidové služby.
 • KLIENT: Právnická nebo fyzická osoba, která je svéprávná a způsobilá k právnímu jednání a která uzavřela s ČEMBRAS smlouvu o zajištění úklidových prací.
 • VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • SMLOUVA: Smlouva o zajištění úklidových služeb uzavřená dle ust. § 2586 a násl. OZ. Tyto VOP platí při objednávce Úklidových prací na webových stránkách  www.cembras.cz a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 • OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ: Formulář umístěný na webových stránkách  www.cembras.cz něhož Klient poptává provedení Úklidových prací ze strany ČEMBRAS ve vymezených Úklidových prostorách.
 • ÚKLIDOVÉ PRÁCE: Dílo, které je předmětem Smlouvy, jedná se o poskytované služby na základě objednávky Klienta. Rozsah Úklidových prací je vymezen objednávkou Klienta. Mezi základní nabízené služby patří: jednorázový i pravidelný úklid interiérů a exteriérů domácností, kancelářských prostor a ostatních nebytových prostor, úklid soukromých či společných prostor, pomocné práce a práce v domácnosti.
 • ÚKLIDOVÉ PROSTORY: Prostory v nemovitosti (interiér bytu, domu, kanceláře atp.), které jsou předmětem Úklidových prací a ve kterých má ČEMBRAS Úklidové práce vykonávat, jakož i vstup do prostor, jejichž využití je pro řádné plnění Smlouvy nezbytné.
 • SPECIFIKACE ÚKLIDOVÝCH PRACÍ: Strukturovaná příloha nabídky Úklidových prací zpracované dle objednávky Klienta učiněné prostřednictvím Objednávkového formuláře, jejímž obsahem je zejména místo plnění Úklidových prací, jejich frekvence, rozsah a druh poskytovaných služeb. Specifikace úklidových prací tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 • ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY A POMŮCKY: Čistící a desinfekční prostředky, jakož i pomůcky, nástroje a přístroje, zařízení či technika, které budou k výkonu Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací.
 • PRACOVNÍK: Zaměstnanec či jiná fyzická osoba v obdobném poměru zmocněná ČEMBRAS k výkonu Úklidových prací.
 • ÚKLIDOVÝ DEN: Sjednaná doba, ve které jsou Pracovníkem prováděny Úklidové práce.
 • CENÍK: Orientační ceník úklidových prací, popř. dalších služeb a materiálu zveřejněný na webových stránkách www.cembras.cz
 • VÝKAZ PRÁCE: Dodací list Úklidových prací spravovaný Pracovníkem, na jehož základě bude vyčíslen počet odpracovaných hodin sloužící k fakturaci poskytovaných služeb.

II. Objednávka a uzavření smlouvy o zajištění úklidových služeb

K uzavření Smlouvy dochází postupem, kdy Objednatel prostřednictvím Objednávkového formuláře, Emailu či telefonicky objednává Úklidové práce v Úklidových prostorách. Tato objednávka je po odeslání potvrzení závazná. Každá objednávka učiněná prostřednictvím Objednávkového formuláře je ze strany ČEMBRAS bezprostředně po odeslání převzata a zpracována. Vyřízení objednávky bude probíhat formou e-mailové komunikace. Klient je poté informován prostřednictvím jím sděleného emailového kontaktu o dostupnosti služeb, a to nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky s tím, že objednávky přijaté v průběhu dnů pracovního klidu budou vyřízeny bezodkladně nejbližší pracovní den. Klientovi je s informací o dostupnosti služeb zaslána nabídka, včetně návrhu předpokládané kalkulace ceny Úklidových prací určené odhadem dle poptávaného rozsahu Úklidových prací, společně se Specifikací úklidových prací.

Veškeré objednávky učiněné odesláním Objednávkového formuláře jsou považovány za závazné. Odešle-li Klient objednávkový formulář umístěný na webových stránkách, odešle poptávku na uvedený email či kontaktuje společnost telefonicky a aktivně proklikem v k tomu určeném poli Objednávkového formuláře potvrdí seznámení se s obsahem VOP, má se za to, že souhlasí s těmito VOP. Klient má možnost jednostranně zrušit nebo změnit objednávku před jejím vyřízením pouze po výslovné dohodě s ČEMBRAS.

K uzavření Smlouvy dochází okamžikem výslovné akceptace nabídky služeb učiněné formou emailové odpovědi ze strany Klienta v návaznosti na obdrženou emailovou informaci o dostupnosti služeb spolu se Specifikací úklidových prací. Nejpozději je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy ČEMBRAS začne provádět Úklidové práce.

Okamžikem uzavření Smlouvy jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající.

III. Předmět, doba plnění a trvání Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek ČEMBRAS k výkonu díla provádět pro Klienta dohodnuté Úklidové práce v objednaném rozsahu a závazek Klienta tyto práce převzít a zaplatit za ně ujednanou cenu.

ČEMBRAS započne s výkonem Úklidových prací dnem sjednaným ve Smlouvě. Úklidové práce jsou prováděny v dohodnutém místě a dohodnutém termu s frekvencí uvedenou ve Specifikaci úklidových prací.

Tato Smlouva se sjednává na dobu provedení sjednaného typu Úklidových prací dle Smlouvy. V případě pravidelného zajišťování úklidu na dobu neurčitou.

IV. Cena prací, účtování prací, platební podmínky

Cena úklidových prací byla stanovena dohodou Smluvních stran a je uvedena v cenové kalkulaci obsažené v nabídce zaslané Klientovi prostřednictvím emailové komunikace, cena a způsob její úhrady se odvíjí od charakteru poptávaných Úklidových prací v případě běžného znečištění Úklidových prostor. Takto stanovená cena je ze strany ČEMBRAS stanovena dle typu objednaných služeb a velikosti prostoru na který byla kalkulována doba provádění prací. Stanovená cena může být jednostranně ČEMBRAS změněna dle reálné náročnosti Úklidových prací oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení předpokládané ceny bude Klient vždy upozorněn. Pokud Klient navýšení neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority Úklidových prací v Úklidových prostorách, určí priority Úklidových prací Pracovník. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace ze strany Klienta.

Podkladem pro účtování Úklidových prací je jejich skutečné provedení Pracovníkem. Klient je povinen zajistit převzetí Úklidový prací vždy bezodkladně po skončení prací v daném Úklidovém dni a stvrdit svým podpisem Výkaz práce předložený Pracovníkem. V případě nepřítomnosti Klienta, kdy nedojde z důvodů nikoliv na straně ČEMBRAS k potvrzení Výkazu práce, se považují všechny práce za řádně vykonané a Klientovi předané. K odpracovaným hodinám bude připočten i čas Pracovníka strávený na cestě, jehož hodinové vyčíslení bude stanoveno ve Smlouvě, popř. poplatek za dopravu dle Ceníku.

Klientovi budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasené Klientem osobně, telefonicky či formou elektronické komunikace. Vícepracemi se rozumí odpracované hodiny, popř. čas strávený na cestě, nad rámec Specifikace úklidových prací.

Změny, zúžení či rozšíření poskytovaných Úklidových prací dle Specifikace úklidových prací mohou být v návaznosti na potřeby Klienta a provozní možnosti ČEMBRAS měněny formou dodatku ke Smlouvě, odsouhlaseného prostřednictvím elektronické pošty.

Pokud Klient nezruší sjednané Úklidové práce nejpozději 24 hodin před započetím Úklidového dne, bude ČEMBRAS účtovat Klientovi 30 % ceny předpokládaných Úklidových prací dle Smlouvy. Pokud Klient nezruší sjednané Úklidové práce nejpozději 48 hodin před započetím Úklidového dne, bude ČEMBRAS účtovat Klientovi 10 % ceny předpokládaných Úklidových prací dle Smlouvy. Při zrušení úklidu více jak 48 hodin před plánovaným úklidem budou účtovány penále ve výši 60,- Kč. Pokud však konec lhůty před započetím cesty Pracovníka připadá na den pracovního klidu, je nutno zrušení Úklidových prací v daném Úklidovém dni učinit nejpozději do 14:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícímu sjednanému termínu.

V případě jednorázové objednávky nebo prvního poskytnutí Úklidových prací se zavazuje Klient realizovat platbu ihned po ukončení Úklidových prací, a to v hotovosti oproti vystavenému daňovému dokladu. V případě pravidelných Úklidových služeb jednou v týdnu či jednou za dva týdny dle dohodnutých podmínek mezi Klientem a ČEMBRAS je podkladem pro placení ceny za poskytované služby elektronická faktura – daňový doklad, vystavený po provedeném plnění a zaslaný na emailovou adresu sdělenou v Objednávkovém formuláři. Klient tímto souhlasí s elektronickou podobou fakturace. Nesouhlasí-li Klient s elektronickou podobou fakturace je povinen to ČEMBRAS sdělit do tří (3) pracovních dnů od obdržení prvního elektronického dokladu, v takovém případě mu bude vytištěná faktura zaslána poštou na korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě. Daňový doklad bude vystaven v měsíčním režimu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce se splatností do pěti (5) dnů počínaje dnem vystavení příslušného dokladu. Jinou zasílací adresu, periodu fakturace nebo způsob placení lze sjednat na základě žádosti Klienta a tato skutečnost a přesné podmínky budou zapsány ve Specifikaci úklidových prací.

Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit ČEMBRAS smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou. V případě prodlení bude Klientovi zároveň vystavena upomínka, která je zpoplatněna částkou 100,-Kč bez DPH – tato bude vyúčtována v rámci následující fakturace. Za vystavení další upomínky právním zástupcem bude Klientovi účtováno 1.000,-Kč bez DPH.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Klient je povinen zejména:

 • poskytovat ČEMBRAS v rámci provádění Úklidových prací bezúplatně vodu a elektrickou energii.
 • V případě, že Klient požaduje užití speciálních Úklidových prostředků na nestandardní povrchy a zařízení, je povinen ČEMBRAS písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření dané plochy, případně uvést požadavek na její vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových prací, nenese ČEMBRAS žádnou odpovědnost za případné poškození povrchů a zařízení Pracovníkem v důsledku použití nevhodného Úklidového prostředku či pomůcky.
 • zabezpečit Pracovníkovi přístup do Úklidových prostor ve sjednaném čase osobně, popř. zmocněním jiné osoby. V případě, že Pracovníkovi nebude umožněn výkon Úklidových prací, jak bylo sjednáno Smlouvou, považují se v těchto případech všechny práce za řádně vykonané, předané a budou předmětem fakturace.
 • zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v Úklidových prostorách v době provádění Úklidových prací. V případě, že dojde k napadení Pracovníka zvířetem, je Klient povinen Zhotoviteli nejpozději do šesti (6) dnů doručit písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti vzteklině dle odpovídajících předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena integrita lidské kůže).
 • udržovat přístroje a vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v dobrém technickém stavu, tak aby nedošlo ke zranění Pracovníka. Dále se Klient zavazuje upozornit ČEMBRAS na poškozené, rozbité či nefunkční zařízení domácnosti, stejně jako ho upozornit na zařízení či další předměty způsobilé přivodit či způsobit zranění.
 • udržovat vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v dobrém technickém stavu.
 • seznámit Pracovníka s podmínkami pohybu v Úklidových prostorách, se všemi Úklidovými prostředky a pomůckami, které budou k výkonu Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací. Zejména je povinen ho seznámit s podmínkami obsluhy elektrických spotřebičů a zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s tímto je Klient povinen písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření spotřební elektroniky, případně uvést požadavek na její vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových prací, nenese ČEMBRAS žádnou odpovědnost za případné poškození spotřební elektroniky Pracovníkem v důsledku použití nevhodného Úklidového prostředku či pomůcky.
 • připravit výpočetní techniku k provádění úklidu tak, aby nemohlo dojít ze strany ČEMBRAS k poškození či ztrátě uložených informací. ČEMBRAS neodpovídá za případné škody, pokud nebude technika uvedena v době provádění úklidu do výše definovaného stavu.
 • předat písemný seznam míst, na které Pracovník nemá přístup a seznam činností, které nemá výslovně vykonávat.
 • zajistit ochranu svých šperků, hotovosti a jiných cenností uzamčením či jiným způsobem zabezpečení, tak aby nebyly volně přístupné.
 • umožnit provedení nárazové kontroly práce Pracovníka v době výkonu Úklidových prací přímo v Úklidových prostorách.
 • určit místo, kam je ČEMBRAS oprávněno odkládat odpad.

Zhotovitel je povinen:

 • provést Úklidové práce v rozsahu a lhůtě, které jsou předmětem Smlouvy. Dále je povinen provést další Úklidové práce v rozsahu a způsobem, které si písemně odsouhlasili v průběhu trvání Smlouvy.
 • provést Úklidové práce prostřednictvím svého Pracovníka.
 • dodržet rozsah a dobu plnění poskytovaného v rámci Úklidového dne. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom Klienta informovat. Klient má právo v tomto případě na náhradní plnění ve vzájemně dohodnutém termínu. V případě, že k čerpání náhradního termínu nedojde, není ČEMBRAS oprávněna tyto nevykonané práce účtovat.
 • nepoužívat jakékoli zařízení náležející do majetku Klienta k jiným než Smlouvou vymezeným činnostem. K tomu je povinen zavázat i své Pracovníky. To neplatí, jedná-li se o odůvodněnou potřebu užití zařízení pro komunikaci s Klientem a v případě neobvyklých náhlých událostí.
 • odkládat odpad, jenž vznikne v souvislosti s prováděním činností dle Smlouvy, jen na místo určené Klientem.

VI. Reklamace a odpovědnost za škodu

Zjištěné nedostatky při provádění Úklidových prací je Klient povinen uplatnit u ČEMBRAS písemnou reklamací učiněnou bezprostředně po ukončení Úklidových prací, nejpozději však do 24 hodin od provedení Úklidových prací ve sjednaném termínu, písemná forma je zachována prostředky emailové komunikace. Klient je povinen přiložit k reklamaci pořízenou fotodokumentaci, prokazující vadné plnění ze strany Pracovníka ČEMBRAS. Pokud bude shledána reklamace oprávněnou, zajistí ČEMBRAS následně nápravu bez zbytečného odkladu, tj. do dvou pracovních dnů od přijaté reklamace, případně v jiné lhůtě dohodnuté s Klientem.

V případě, že Klient vyjádří opakovaně (tj. dvakrát a více) nespokojenost s kvalitou či rozsahem poskytnuté služby a jeho stížnost bude směřovat proti osobě Pracovníka, který práce provádí, ČEMBRAS přistoupí k nahrazení tohoto Pracovníka jiným Pracovníkem.

Zhotovitel odpovídá Klientovi za škodu na jeho majetku vzniklou jednáním Pracovníků v souvislosti s plněním Smlouvy. V případě zjištění škody je Objednatel o tom povinen neprodleně písemně informovat ČEMBRAS a svoje tvrzení doložit; lhůtou „neprodleně“ se rozumí doba 24 hodin od ukončení Úklidových prací. Způsob nápravy bude určen dohodou smluvních stran. Vzniklá škoda může být nahrazena uvedením v předešlý stav, ve lhůtě přiměřené rozsahu vzniklé škody, nebo případným uhrazením vzniklé škody v rámci pojistného plnění, nejpozději do 90 dnů ode dne oznámení vzniklé škody. K oznámení o vzniku škody podanému Klientem po uplynutí stanovené lhůty nebude přihlédnuto. Klient je povinen poskytnout ČEMBRAS veškerou potřebnou součinnost k prokázání vzniku škody (zajištění servisních a jiných odborných zpráv, posudků, fotodokumentace apod., požadovaných v konkrétním případě pojišťovací společností.

ČEMBRAS neodpovídá za škody vzniklé při čištění skvrn na kobercích, oblečení, aj. v případě, že Klient neoznámil ČEMBRAS či Pracovníkovi písemně původ skvrny, popř. druh znečištění, pokud škoda byla způsobena nesprávným postupem a zvolením nesprávného přípravku, kterému mohlo být oznámením Klienta zabráněno.

VII. Doručování a kontakty

Pro doručování jakýchkoli písemností platí emailová adresa, kterou Klient uvedl v Objednávkovém formuláři. V pochybnostech se považuje za doručenou elektronickou poštou písemnost bezchybně odeslaná prostřednictvím elektronické pošty třetí den po jejím odeslání. Oboustranně akceptována bude také listinná forma písemností doručována poštovní službou.

Smluvní strany odpovídají za to, že po celou dobu platnosti Smlouvy budou adresy pro doručování písemností aktuální.

VIII. Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení

Smlouva, není-li v ní uvedeno jinak, se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a její běh počíná prvním (1.) dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V průběhu výpovědní lhůty bude úhrada za Úklidové práce splatná bezprostředně po každém jejich ukončení, a to v hotovosti přímo k rukám Pracovníka. Pokud k úhradě nedojde, má ČEMBRAS právo uplatnit okamžité odstoupení od Smlouvy, čímž nezaniká jeho právo na úhradu provedené práce.

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy tehdy, poruší-li druhá smluvní strana závažným způsobem svoji povinnost vyplývající ze Smlouvy a neodstraní-li tato závadný stav ani v přiměřené lhůtě po písemné výzvě. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, která Smlouvu porušila.

Pro případ prodlení Klienta s placením Úklidových služeb o více než 14 dní si ČEMBRAS vyhrazuje právo na přerušení plnění, ke kterému se zavázal ve Smlouvě, až do doby připsání dlužné částky na jeho účet. ČEMBRAS je oprávněna z tohoto důvodu okamžitě jednostranně od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Klientovi. Dohodou smluvních stran je ujednáno, že účinky odstoupení od smlouvy lze odvolat se souhlasem zákazníka. ČEMBRAS nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody v období, kdy je Klient v prodlení se zaplacením dlužné částky.

Smlouvu lze ukončit dohodu smluvních stran za podmínky, že žádná ze smluvních stran nemá ke dni ukončení smlouvy vůči druhé smluvní straně nevyrovnané finanční, nebo jiné majetkové závazky z této Smlouvy vyplývající.

IX. Ochrana osobních údajů

Klient je srozuměn s tím, že ČEMBRAS ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Klienta uvedené ve Smlouvě, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprácí mezi ČEMBRAS a Klientem, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb, a to za účelem souvisejícím s poskytováním Úklidových služeb ze strany dle Smlouvy Klientovi, dále za účelem užívání dalších služeb a produktů ČEMBRAS a případného kontaktování Klienta a jím určených osob dle Smlouvy, a to i s dotazy ohledně nabídky, rozvoje produktů a služeb a zvláštních propagačních akcí ČEMBRAS, a to buď e-mailem, poštou nebo telefonicky. Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.cembras.cz.

ČEMBRAS zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování Úklidových služeb, a to na základě Smlouvy uzavírané mezi ČEMBRAS a Klientem, přičemž tato Smlouva je zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů v rozsahu v jakém byly společnosti ČEMBRAS poskytnuty ze strany Klients, konkrétně se jedná zejména o: jméno a příjmení kontaktních osob Klienta, emailovou adresu, datum narození, PSČ, adresu bydliště, telefon, identifikační údaje a popis Úklidových prostor, číslo účtu, typy poskytovaných služeb a popisy způsobu provedení služeb, IP adresu. Dalším důvodem pro zpracování osobních údajů může být nezbytnost daná účely oprávněných zájmů ČEMBRAS či třetí strany, např. pro vedení soudních sporů, reklamačních a pojistných řízení, marketingu a dále nezbytnost daná plněním zákonných povinností (např. vedení účetnictví při plnění daňových povinností).

ČEMBRAS plní vůči subjektům údajů své zákonné informační povinnosti dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektů údajů ve vztahu k poskytovaným službám. Klient je oprávněn požádat ČEMBRAS prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů. Společnost ČEMBRAS je povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, Klientovi předat. Klient je oprávněn své poskytnuté a zpracovávané osobní údaje měnit a aktualizovat. V případě, že Klient zjistí nebo se domnívá, že ČEMBRAS provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukomého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, je oprávněn požádat ČEMBRAS prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně na adresu sídla o vysvětlení, o odstranění vzniklého stavu blokováním, provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů. Je-li tato žádost shledána jako oprávněná, je ČEMBRAS povinna neprodleně, nejpozději do pěti (5) dnů, odstranit závadný stav.

X. Informace pro spotřebitele

Za spotřebitele se považuje každý Klient, který je fyzickou osobou a který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ČEMBRAS.

Klient má právo písemně odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a zároveň prostřednictvím e-mailu . Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy běží ode dne uzavření. Pokud Klient objedná Úklidové práce na termín, který nastane dříve než po uplynutí 14 (čtrnácti) dní ode dne uzavření Smlouvy, pak bere na vědomí, že pokud budou povinnosti ze Smlouvy splněny, pak po tomto okamžiku od ní nelze odstoupit.

Pokud se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, Klient má právo domáhat se mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://www.adr.coi.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.    

Smluvní strany se zavazují nakládat s informacemi, které se dozvěděly na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako s důvěrnými a zavazují se tyto neposkytovat bez souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, a to s výjimkami sjednanými v této Smlouvě.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré Smlouvy učiněné v tento den a později.

Jakékoliv změny Smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran, pokud není ve Smlouvě či VOP uvedeno jinak.

ČEMBRAS je oprávněna jednostranně v přiměřeném rozsahu znění VOP změnit. Tuto změnu je ČEMBRAS povinna oznámit Klientovi bez zbytečného odkladu písemně, a to i elektronicky. Klient je oprávněn takto oznámenou změnu VOP odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího oznámení, po marném uplynutí této lhůty je nové znění VOP platné pro smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy. V případě, že zákazník odmítne ve stanovené lhůtě změnu VOP, je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět dle ustanovení čl. VIII těchto VOP.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 1. 2014.